കോർപ്പറേഷൻ എൻസൈക്ളോപീഡിയ

കോർപ്പറേഷൻ

എൻസൈക്ളോപീഡിയ


കേരളത്തിലെ ഓരോ കോർപ്പറേഷനുകളുടെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ചരിത്രപരവുമായ വസ്തുതകൾ ഓൺലൈനായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
..   1. ഓരോ വാർഡിന്റെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ
   2. വാർഡിന്റെ  അതിർത്തികൾ
   3. സ്ഥാപനങ്ങൾ
   4. ഓഫീസുകൾ
   5. ഉല്പാദന മേഖലകൾ
   6. മതം
   7. ആചാരങ്ങൾ
   8. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
   9. ചരിത്ര കഥകൾ
   10. ഐതീഹ്യം
   11. പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ
   12. ഭരണ സാരഥികൾ
   13. സംസ്ക്കാരം
   14. കാർഷികം
   15. ആരോഗ്യം
   16. തൊഴിൽ
   17. വാണിജ്യം
   18. വ്യവസായം
   19. കല
   20. ശാസ്ത്രം
   21. വിദ്യാഭ്യാസം
   22. സാമ്പത്തികം
   23. ഗതാഗതം
   24. ജൈവ വൈവിധ്യം
   25. സസ്യ സമ്പത്ത്
   26. ജന വിഭാഗങ്ങൾ
   27. ഫോൺ നമ്പറുകൾ
   28. ഈമെയിൽ

എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന

സമഗ്രവും ആധികാരികവുമായ സചിത്ര വിജ്ഞാനകോശം


Recent Post

Blog Archive