നിരൂപണത്തിന്‌ പുസ്തകം അയയ്ക്കാം

പുസ്തക പരിചയത്തിനും, നിരൂപണത്തിനുമായി പ്രസാധകർ/ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പുസ്തകത്തിന്റെ 2 കോപ്പികൾ പുസ്തകനിരൂപകന്‌ താഴെ കാണുന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുക. 

ചീഫ് എഡിറ്റർ,
പുസ്തകനിരൂപകൻ,
ശ്രീ ഗണേഷ്, കൂര - 254/എ, കൂട്ടംവിള റോഡ്
വട്ടിയൂർകാവു് പി.ഓ, തിരുവനന്തപുരം

Call : 989 595 3278
E-mail: editor@pusthakaniroopakan.com

Recent Post

Blog Archive