പുസ്തകനിരൂപകനിൽ എഴുതാം

കഥ, കവിത,നോവൽ, തിരക്കഥ,ലേഖനം,വിമർശം,നിരൂപണം, അഭിമുഖം,സാഹിത്യലോക വാർത്തകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ രചനകൾ പുസ്തകനിരൂപകൻ.കോമിൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. രചനകൾ എഴുതിയശേഷം സ്കാൻ ചെയ്തോ, ടൈപ് ചെയ്തോ പി.ഡി.എഫ് ഫയലായി അയയ്ക്കുക.


Email Your Article

Upload your article as PDF